28.09.16
Ādažu militārajā poligonā Vides dienā iepazīs boreālo mežu

Šā gada 30. septembrī Ādažu militārā poligona Vides dienā jaunsargi, jaunie dabas pētnieki no Latvijas Dabas muzeja un militāro un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji iepazīs skuju koku meža veidu - boreālo mežu un tā dabas vērtības.

Ādažu poligonā jau gandrīz 100 gadus notiek militārās mācības, taču saimnieciskā darbība, tajā skaitā mežsaimniecība, tajā bijusi ierobežota. Šie neparastie apstākļi palīdzējuši lielās platībās saglabāties priežu mežiem ar dažāda vecuma koku audzēm, lielu dimensiju kokiem, arī stāvošiem un guļošiem sausiem kokiem – stumbeņiem, sausokņiem un kritalām, kas kalpo par mājvietām retām kukaiņu, ķērpju, sūnu un sēņu sugām. Boreālo mežu pastāvēšana un atjaunošanās saistīta ar meža ugunsgrēkiem. Tādēļ tiem ir labvēlīga uguns ietekme – nelieli meža ugunsgrēki, kas rodas militāro mācību rezultātā, vai pat pielietojot īpašu apsaimniekošanas metodi - kontrolēto zemsedzes dedzināšanu, ko veic ugunsdzēsēju uzraudzībā.

Vides dienā notiks ekskursija dabā, kuras laikā dabas eksperte Sandra Ikauniece pastāstīs par boreālā meža dabas vērtībām un uguns ietekmi uz šo meža veidu, kukaiņu pētnieks Voldemārs Spunģis aicinās iepazīt boreālajā mežā sastopamos kukaiņus, bet sēņu pētniece Inita Dāniele palīdzēs noteikt sēņu sugas. Nacionālo bruņoto spēku karavīri ļaus apskatīt Ādažu poligona militārajās mācībās izmantoto tehniku.

Vides dienu Ādažu militārajā poligonā organizē Eiropas Savienības LIFE+ programmas atbalstītais projekts „Putni Ādažos” jeb „Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana NATURA 2000 teritorijā „Ādaži”” sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju.

Papildu informācija:

Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Putni Ādažos” laikā no 2014. līdz 2017. gadam aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži”, kura lielāko daļu aizņem Ādažu poligons, 1620 ha platībā atjauno virsājus, boreālo mežu un augsto purvu – dzīvesvietas Eiropā retajam rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei, purva tilbītei un brūnajai čakstei. Projektu īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar partneriem – Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, AS „Latvijas Valsts meži” un Sējas novada domi.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” iekļauts Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000 un ir putniem starptautiski nozīmīga vieta. Ādažu militārajā poligonā jau gandrīz 100 gadus notiek militārās mācības. Izbraukāšana ar militāro tehniku, spridzināšana un bieži ugunsgrēki poligonā radījuši klaju, Latvijai unikālu virsāju un smiltāju ainavu. Šeit mājvietu atradušas daudzas Eiropā retas dzīvnieku un augu sugas un to saglabāšanai 2004.gadā nodibināts aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži”, kas aizņem 10 150 ha platību.

Boreālais mežs ir skuju koku mežs, kas raksturīgs mūsu klimata apstākļiem. Veci vai dabiski boreāli meži ir Eiropas Savienības nozīmes aizsargājama dzīvotne. Šajos mežos ļoti nozīmīgi elementi ir veci, lielu dimensiju koki, liela izmēra stumbeņi un sausokņi, kā arī atvērumi vainaga klājā, kas veidojas, nokalstot, izgāžoties vai nolūstot kokam vai koku grupai. Šādi atvērumi ir ļoti svarīgi priežu sausieņu mežos, kur daudzas sugas ir atkarīgas no gaišiem un sausiem apstākļiem. Dabiskos boreālajos mežos ir arī dažādu vecumu koki, pretēji saimnieciskajiem mežiem, kur visi koki ir viena vecuma. Dažāda vecuma mežaudzes struktūra rada daudz vairāk potenciālo dzīves telpu dažādām sugām.

Boreālā meža pastāvēšana un atjaunošanās saistīta ar meža ugunsgrēkiem, kas novērš biezas zemsedzes veidošanos, ļauj iesēties jaunajām priedēm un veidot dažāda vecuma koku audzes. LIFE+ projekta “Putni Ādažos” laikā (2016-2017) 20 hektāru platībā veic kontrolēto zemsedzes dedzināšanu. Tas ilgtermiņā veicinās jaukta vecuma priežu audžu veidošanos, sausās koksnes – stumbeņu un sausokņu daudzuma palielināšanos, bet īstermiņā radīs labākus barošanās apstākļus zaļajai vārnai un citiem putniem. Kontrolētā dedzināšana Latvijā ir jauna metode, tomēr citur Eiropā, it īpaši Skandināvijā, to veic jau vairākus gadu desmitus un ir uzkrājusies pieredze un zināšanas metodes izmantošanā, un ir pierādīta pozitīvā ietekme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Informācija presei, 28.09.2016. Ādažu militārajā poligonā Vides dienā iepazīs boreālo mežu (PDF, 137 KB)