06.04.18
Pabeigti Rampas purva atjaunošanas darbi

Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" teritorijā ietilpst Rampas purvs, kā arī citi mazāki purvi. Tie ir meliorēti, tādēļ tajos pazeminājies ūdens līmenis un tikai dažviet saglabājušās dabiskās purviem raksturīgās augu sabiedrības.

Pagājušajā gadsimtā Rampas purvā vairākkārt veikti – tā nosusināšanas darbi – rakti daudzi lielāki un mazāki grāvji, pa kuriem purvs strauji zaudē ūdeni. Tāpēc liela daļa Rampas purva ir klasificēta kā degradēts augstais purvs, jo tā apauguma pakāpe (ar parasto priedi un purva bērzu) liecina par pārāk sausiem apstākļiem, ko teritorijā ir ietekmējis grāvju tīkls, kā arī regulārie ugunsgrēki.

Rampas purva ūdens līmeņa atjaunošanas darbi (projekta aktivitāte C5) tika veikti 500 ha platībā saskaņā ar projekta sagatavošanās aktivitātes (A5) laikā izstrādāto tehnisko projektu.  Uz meliorācijas grāvjiem tika uzbūvēti 32 aizsprosti – gan plastmasas rievsienas uz mazākiem grāvjiem, gan kūdras dambji uz lielajiem grāvjiem. Lai pastiprinātu atjaunotā ūdens režīma pozitīvo efektu uz purva ekosistēmu, projekta partneris A/S "Latvijas valsts meži" 150 ha platībā atbrīvoja purvu no liekā apauguma.

  • Rampas purvs ir viena no labākajām rubeņa ligzdošanas vietām Latvijā.
  • Purva teritorijā barojas vai ligzdo arī citas Eiropā apdraudētas putnu sugas - purva tilbīte (Tringa glareola), dzērve (Grus grus), vakarlēpis (Caprimulgus europaeus), brūnā čakste (Lanius callurio), čūskērglis (Circaetus gallicus). Rampas purvā konstatēta arī īpaši aizsargājamā lakstauga - dižās jāņeglītes - nozīmīga atradne.