15.05.18
Pabeigta projekta aktivitāte “Zemes iegāde”

Līdz ar zemes gabala “Selgas” (2,5ha) reģistrēšanu uz Latvijas valsts vārda, noslēdzas projekta “Putni Ādažos” B1 aktivitāte “Zemes iegāde”. Pirms tam, 2015. gadā, projekts iegādājās vēl divus zemes īpašumus Ādažu poligonā un aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" - "Zāles" (35,94ha) un "Plūdoņi" (6,6ha). Visi iegādātie zemes īpašumi paredzēti vienīgi dabas aizsardzības nodrošināšanai. Vienlaicīgi tā ir iespēja, par godīgu cenu nopirkt no īpašniekiem zemi, kas ir apgrūtināta ar militāro aktivitāšu un dabas aizsardzības ierobežojumiem un kurā nav iespējams veikt saimniecisko darbību.

Zemes gabalā “Selgas”, kas atrodas reljefa pazeminājumā starp Pusku un Melnupi, konstatēti Eiropas Savienības nozīmes prioritāri aizsargājamie biotopi (91D0* Purvaini meži un 9080* Staignāju meži) ar mitriem augšanas apstākļiem, tāpēc mežaudzi maz skārušas cilvēka darbības. Lai arī turpmāk saglabātu un nodrošinātu biotopu labvēlīgu aizsardzības stāvokli teritorijā nav pieļaujama koku ciršana vai cita mežsaimnieciskā darbība, kā arī hidroloģiskā režīma maiņa (susināšana).

LIFE programmas projektiem ir iespēja iegādāties zemes īpašumus ar Eiropas Savienībā retiem un aizsargājamiem biotopiem. Tā nodrošinot dabas vērtību saglabāšanu ilgtermiņā.