07.08.2017.

In July this year, the burning of heath and forest undergrowth was carried out in the Adazi MTA and in the protected landscape area Adazi.

On July 23rd, burning of 14 hectares of heath in six plots was carried out. Within the LIFE+ project, the burning of the heath is planned in a total area of ​​300 hectares, and at the moment, all planned amount has been acquired.

07.08.2017.

Šā gada jūlijā tika veikta virsāju un meža zemsedzes dedzināšana Ādažu poligonā un aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži".

23. jūlijā veica virsāja dedzināšanu 14 hektāru platībā sešos parauglaukumos. LIFE+ projektā virsāju dedzināšana pavisam paredzēta 300 hektāru platībā, šobrīd viss plānotais apjoms ir apgūts.

04.08.2017.

This August restoration works of the natural water level will be started in the drained Rampa Bog - the construction of dams on the drainage ditches – in order to restore altogether 500 hectares of bog. Works will continue until October 31 and will be carried out by SIA "Meliorācija - A.G." and "ViaCon Latvia", supervised by SIA "Meliorācijas sistēmas".

04.08.2017.

Šā gada augustā nosusinātajā Rampas purvā Sējas novada teritorijā tiks uzsākti dabiskā ūdens līmeņa atjaunošanas darbi - plastmasas rievsienu un kūdras aizsprostu būvniecība uz meliorācijas grāvjiem, lai restaurētu 500 hektārus purva. Darbi turpināsies līdz 31. oktobrim un tos veiks SIA “Meliorācija – A.G.” un “ViaCon Latvija”, uzraudzīs SIA “Meliorācijas sistēmas”.

24.07.2017.

Pagājušajā nedēļā Ādažu poligonā izlidojuši retie drudzeņu zilenīši - šie īpaši aizsargājamie tauriņi mūsu valstī sastopami tikai "Ādažu" apkaimē. 

Atbilstoši nosaukumam, zilenīši sākotnējās attīstības fāzēs saistīti ar drudzenēm (tumšzilā un krustlapu) - Latvijā īpaši aizsargājamām augu sugām. Ādažu poligonā mitrās, zāļainās vietās sastopama tumšzilā drudzene.

24.07.2017.

In the middle of July a new generation of the rare butterfly species Alcon Blue Maculinea alcon have started to fly in the Adazi military training area (MTA) - these specially protected butterflies are found only in the surroundings of the protected landscape area "Adazi". 

03.07.2017.

Sestdien, 1.jūlijā sarunu festivālā "Lampa" Aizsardzības ministrijas "Drošajā teltī" ne tikai stāstīja par valsts aizsardzības jautājumiem, bet arī ieskicēja citas nozares aktualitātes, tai skaitā dabas vērtības un to aizsardzību Ādažu poligonā.