A1 Paplašinātās Natura 2000 teritorijas „Ādaži” dabas aizsardzības plāna atjaunošana un pārstrādāšana
Pabeigta

2016. gada 26. aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” (AAA “Ādaži”) dabas aizsardzības plānu 2015.-2025. gadam. Plānu izstrādāja projekta partneris Latvijas Ornitoloģijas biedrība, piesaistot dabas ekspertu komandu – putnu, zīdītāju, abinieku un rāpuļu, bezmugurkaulnieku, virsāju un zālāju, mežu, purvu un saldūdeņu pētniekus.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā, 2014. un 2015. gadā, biotopu speciālisti AAA “Ādaži” kartēja visus Eiropā aizsargājamos biotopus, un sugu speciālisti apsekoja teritoriju ar mērķi konstatēt reto sugu atradnes. Balstoties uz ekspertu ieteikumiem un sadarbībā ar plāna izstrādes uzraudzības grupu, AAA “Ādaži ir pārstrādāts zonējums, ņemot vērā militāro mācību vajadzības, tās sabalansējot ar dabas aizsardzības prasībām..

http://putniadazos.lv/sites/default/files/kcfinder/files/Adazu_DAP_2015_08042016_ar_pielikumiem.pdf

A2 Militārās ietekmes uz sugām un biotopiem izpēte
Pabeigta

Militāro mācību ietekmes uz sugām un biotopiem izpēti veica projekta partneris Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Galvenais projekta teritorijā esošo biotopu un ainavu veidošanos ietekmējošais faktors ir militārā darbība. Pagājušā gadsimta 90. gados un 2000. gadu sākumā, samazinoties militārās darbības intensitātei, teritorija aizauga, apdraudot aizsargājamo sugu un biotopu pastāvēšanu tajā. Militāro mācību ietekme uz sugām un biotopiem līdz šim Latvijā detalizēti nav pētīta, taču ārvalstu pieredze rāda, ka militāro mācību ietekme pozitīvi iespaido no traucējumiem atkarīgās dabas vērtības.

Pētījuma rezultāti tika izmantoti dabas aizsardzības plāna sagatavošanā.

Zinātniskais raksts, kas sagatvots aktivitātes laikā ir publicēts ornitoloģijas žurnālā “Ornis Fennica”, ko izdod nevalstiskā organizācija “BirdLife Finland”. “Ornis Fennica” publicē analītiskus rakstus par putnu ekoloģiju, uzvedību un bioģeogrāfiju.

Rakstam ir nodrošināta brīvpieeja (Open Access), pilns teksts lasāms tiešsaistē vai lejupielādējot izdevumu “Ornis Fennica 95: 15–31. 2018”:

Impact of military activities on bird species considered to benefit from disturbances: an example from an active military training area in Latvia.

A3 Teritorijas attīrīšana no nesprāgušās munīcijas
Pabeigta

Lai izvairītos no saskarsmes ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem, projekta partneris Nacionālie bruņotie spēki Ādažu poligonā no nesprāgušās munīcijas attīrīja 920 ha lielu teritoriju, kurā tika veikta aizaugušo biotopu atjaunošanas darbi (aktivitātes C2, C3, C5). Tāpat augsne tika skenēta un attīrīta no nesprāgušās munīcijas arī pirms rakšanas un urbšanas darbiem (C1, E2).

A4 Rīcības plāna izstrāde boreālā meža (9010*) atjaunošanai ar kontrolētās dedzināšanas metodi
Pabeigta

Pirms projekta C4 aktivitātes “Biotopa Veci vai dabiski boreāli meži (9010*) atjaunošana” uzsākšanas tika sagatavots rīcības plāns meža atjaunošanai ar kontrolētās dedzināšanas metodi. Plānā ir norādītas atbildīgās institūcijas par kontrolētās dedzināšanas aktivitāšu uzraudzību, tas arī nosaka visus drošības pasākumus un darbības saskaņā ar dažādiem scenārijiem, lai novērstu nekontrolētu meža ugunsgrēku un jebkurus citus draudus, kas varētu rasties kontrolētās dedzināšanas veikšanas laikā. Plāns iesaka arī loģisku darbību secību aktivitātes C4 īstenošanai – sākot no sagatavošanās darbiem atjaunojamajās teritorijās un labākajām metodēm aizdedzināšanai līdz noslēgumā veicamiem piesardzības pasākumiem un uguns nodzēšanai pirms atjaunoto vietu atstāšanas. Izstrādāto plānu 2016. gadā apstiprināja Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts meža dienests.

A5 Augstā purva biotopu Rampas purvā atjaunošanas sagatavošana
Pabeigta

Pirms projekta C5 aktivitātes “Biotopa Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiska atjaunošanās (7120) atjaunošana”, Rampas purvā 1500 ha platībā tika veikta hidroloģiskā izpēte, kas sniedza informāciju par ūdens līmeņiem dažādās sezonās, plūsmas virzieniem, kā arī par esošās meliorācijas sistēmas ietekmi uz Rampas purvu. Balstoties uz hidroloģiskās izpētes rezultātiem, tika sagatavots detalizēts tehniskais projekts Rampas purva dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanai.