A1 Paplašinātās Natura 2000 teritorijas „Ādaži” dabas aizsardzības plāna atjaunošana un pārstrādāšana
Pabeigta

Latvijas Ornitoloģijas biedrības koordinēto dabas aizsardzības plāna izstrādi veic ekspertu grupa (tai skaitā divi eksperti no Latvijas Valsts mežiem). Plāns apstiprināšanai tiks iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Iepriekšējais aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” dabas aizsardzības plāns tika izstrādāts 2008.gadā. Kopš tā laika veikta aizsargājamās teritorijas paplašināšana (šobrīd 10 150 ha, iepriekš 6126 ha). Tādēļ ir nepieciešams pārstrādāt teritorijas dabas aizsardzības plānu, lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības stāvokli teritorijā sastopamajām Eiropas Savienības nozīmes prioritārajām sugām un biotopiem.

A2 Militārās ietekmes uz sugām un biotopiem izpēte
Tiek īstenota

Militāro mācību ietekmes uz sugām un biotopiem izpēti veic Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Galvenais projekta teritorijā esošo biotopu un ainavu veidošanos ietekmējošais faktors ir militārā darbība. Pēdējos gados, samazinoties militārās darbības intensitātei, teritorija aizaug, apdraudot aizsargājamo sugu un biotopu pastāvēšanu tajā. Militāro mācību ietekme uz sugām un biotopiem līdz šim Latvijā detalizēti nav pētīta, taču ārvalstu pieredze rāda, ka militāro mācību ietekme pozitīvi iespaido no traucējumiem atkarīgās dabas vērtības. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti dabas aizsardzības plāna sagatavošanā.  Sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem tiks sagatavotas rekomendācijas un ieteikumi militāro mācību plānošanas procedūrām. Aktivitātes ietvaros 2016. gadā tiks sagatavota arī zinātniska publikācija.

A3 Teritorijas attīrīšana no nesprāgušās munīcijas
Tiek īstenota

Nacionālie bruņotie spēki no nesprāgušās munīcijas attīrīs aptuveni 900 ha lielu teritoriju, kurā plānots veikt aizaugušo biotopu atjaunošanu (aktivitātes C2, C3, C4, C5). Pabeigti darbi, kas ietver nesprāgušās munīcijas meklēšanu 20 cm dziļumā ar augsnes skenera palīdzību (20 ha platībā, aktivitātei C3) un izvākšanu no teritorijas. Lai izvairītos no saskarsmes ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem, augsne tiks skenēta un attīrīta no nesprāgušās munīcijas arī pirms visiem rakšanas un urbšanas darbiem (C1, C6, E2, E3, E4, E11).

A4 Rīcības plāna izstrāde boreālā meža (9010*) atjaunošanai ar kontrolētās dedzināšanas metodi
Pabeigta

Rīcības plāns boreālā meža (9010*) atjaunošanai ar kontrolētās dedzināšanas metodi tiks sagatavots pirms kontrolētās dedzināšanas metodes pielietošanas (aktivitāte C4). Plāns norādīs atbildīgās institūcijas par kontrolētās dedzināšanas aktivitāšu uzraudzību, tas noteiks visus drošības pasākumus un darbības saskaņā ar dažādiem scenārijiem, lai novērstu nekontrolētu meža ugunsgrēku un jebkurus citus draudus, kas varētu rasties kontrolētās dedzināšanas veikšanas laikā. Plāns ieteiks arī loģisku darbību secību aktivitātes C4 īstenošanai – sākot no sagatavošanās darba atjaunojamajās teritorijās un labākajām metodēm aizdedzināšanai līdz noslēgumā veicamiem piesardzības pasākumiem un uguns nodzēšanai pirms atjaunoto vietu atstāšanas. Plāna sagatavošanā piedalīsies Valsts meža dienesta, AS "Latvijas Valsts meži", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, kā arī dabas aizsardzības eksperti.  Izstrādāto plānu apstiprinās Valsts meža dienests.
 

A5 Augstā purva biotopu Rampas purvā atjaunošanas sagatavošana
Pabeigta

Pirms augstā purva biotopu atjaunošanas aktivitātes C5 ietvaros tiks veikti sagatavošanās darbi. Rampas purvā 1500 ha platībā veiks hidroloģisko izpēti. Izpēte sniegs informāciju par ūdens līmeņiem dažādās sezonās, plūsmas virzienu un par esošās meliorācijas sistēmas ietekmi Rampas purva perifērijā. Balstoties uz hidroloģiskās izpētes rezultātiem, tiks sagatavots detalizēts tehniskais projekts Rampas purva dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanai. Tehniskais projekts būs papildināts ar purva un tuvākās apkārtnes (aptuveni 3000 ha) 3D modeli. Informācija un vizuālais materiāls, kas tiks savākts un izstrādāts šīs aktivitātes laikā, tiks izmantots ne tikai aktivitātes C5 praktiskajai īstenošanai, bet arī lai vairotu sabiedrības izpratni par plānotajām aktivitātēm un to ietekmi uz tuvējām teritorijām.