F1 Projekta vadība - VAMOIC
Tiek īstenota

Aktivitāte ietver projekta vadību, ko īsteno VAMOIC. Projekta komandu veido projekta vadītājs, lauka darbu koordinators, komunikācijas eksperts, finanšu asistents un jurists. Projekta komanda nodrošina projekta īstenošanu atbilstoši laika grafikam un visu sagaidāmo rezultātu sasniegšanu.

F2 Projekta uzraudzības grupa
Tiek īstenota

Projekta uzraudzības grupa darbojas visu projekta ieviešanas laiku. Tajā iekļauti pārstāvji no visiem partneriem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes. Pārstāvji no citām iesaistītām institūcijām tiek uzaicināti piedalīties sanāksmēs pēc nepieciešamības. Uzraudzības grupas sanāksmes notiks ik pēc sešiem mēnešiem, kurās uzraudzības grupa tiks iepazīstināta ar projekta ieviešanas gaitu, turpmākajām aktivitātēm, kā arī uzaicināta sniegt ieteikumus, ja tādi nepieciešami. Iespējamie draudi projekta īstenošanai regulāri tiks novērtēti un meklēts risinājums to novēršanai.

F3 Sadarbība ar līdzīgiem projektiem
Pabeigta

2017. gada februārī tika sagatavota elektroniska brošūra "LIFE projektu īstenotāju ieteikumi, sākot darbu ar LIFE programmu". Publikācijā apkopti ieteikumi, ar ko sākt projekta sagatavošanu, par budžeta un laika grafika plānošanu, nepieciešamajiem dokumentiem un pieteikuma iesniegšanu e-proposal instrumentā, kā arī praktiskas atziņas no LIFE projektu īstenotājiem. Brošūrā apkopotas dalībnieku atziņas no semināra "Latvijā īstenoto LIFE projektu tikšanās", kas notika 2016. gada 19. janvārī, Rīgā, Kara muzejā. Semināru organizēja LIFE+ projekts "Putni Ādažos".

http://putniadazos.lv/sites/default/files/kcfinder/files/Ieteikumi-sakot-darbu-ar-LIFE-programmu.pdf;

F4 Pēc-LIFE apsaimniekošanas plāns
2018.gadā

Pēc-LIFE apsaimniekošanas plānā tiks skaidri aprakstīti nepieciešamie turpmākie apsaimniekošanas pasākumi, lai nodrošinātu LIFE+ projekta laikā veikto aktivitāšu ilgtspējīgu pastāvēšanu. Plānu latviešu un angļu valodā sagatavos projekta darbinieki. Plāns elektroniskā formātā tiks ievietots projekta mājas lapā, kā arī 30 drukāti eksemplāri tiks izsniegti tā īstenošanā iesaistītājām institūcijām.

F5 Projekta audits
2018.gadā

Projekta finanšu audits tiks veikts 2017.gada beigās, un to veiks publiskā iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēta neatkarīga auditorkompānija. Auditors pārbaudīs vai projekta ieviešanas gaitā ievēroti nacionālo normatīvo aktu, grāmatvedības un LIFE+ kopīgo noteikumu prasības. Tiks pārbaudīti projekta finansējuma avoti un novērtēts vai nav piesaistīti citu ES fondu līdzekļi. Audits tiks veikts, ievērojot EK noteiktās vadlīnijas.