D1 Projekta aktivitāšu ietekmes uz sugām un biotopiem monitorings
Tiek īstenota

Lai novērtētu vai projekta īstenotās aktivitātes sniedz cerēto efektu, Latvijas Ornitoloģijas biedrība katru gadu veiks projekta ietekmes monitoringu atbilstoši šim mērķim sagatavotai programmai. Monitorings iekļaus sekojošas putnu sugas - rubenis, purva tilbīte, dzērve, vakarlēpis, brūnā čakste, stepes čipste, sila cīrulis, zaļā vārna un virsāju, augsto purvu un boreālo mežu biotopus.