E1 Mājas lapa
Tiek īstenota

Lai informētu sabiedrību par dabas atjaunošanas darbiem un citām aktivitātēm LIFE+ projekta ietvaros, tiks izveidota un uzturēta projekta mājas lapa. Tā sniegs informāciju par projekta mērķiem, aktivitātēm, jaunumiem un pasākumiem, sasniegtajiem rezultātiem. Lapā tiks arī izvietotas projekta publikācijas, foto, video un audio galerijas un nodrošināta translācija no tiešsaistes kameras, kas uzstādīta zaļās vārnas ligzdā. 

E2 Informācijas zīmju uzstādīšana
Pabeigta

Projekta teritorijā tiks uzstādītas 40 informācijas zīmes, kas informēs par projektu un finansētājiem. 20 zīmes tiks izvietotas pastāvīgi; 20 – uz aktivitāšu norises laiku tiks uzstādītas vietās, kur notiks virsāju, augstā purva un boreālo mežu atjaunošana.

E3 Informācijas stendu uzstādīšana
Pabeigta

Projekta teritorijā tiks uzstādīti 30 informācijas stendi (1,5 x 2 m) un aktualizēta un atjaunota informācija uz 30 jau esošajiem informācijas stendiem. Stendi saturēs informāciju par aizsargājamo ainavu apvidu „Ādaži”, teritorijas dabas vērtībām, to aizsardzības prasībām un dabas apsaimniekošanas aktivitātēm, teritorijas karti un kontaktinformāciju papildus uzziņai.

E4 Teritorijas robežas iezīmēšana
Pabeigta

Tiks iezīmēta aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" robeža aptuveni 55 km garumā. 25x10 cm metāla zīmes ar ozollapas piktogrammu, Natura 2000 logo un teritorijas nosaukumu tiks uzstādītas gar teritorijas robežu katrus 100 m atklātās vietās, kā arī pie visiem ceļiem, takām, grāvjiem, kas šķērso robežu mežā. Vietās, kur aug blīvs mežs, robeža tiks papildus marķēta, izmantojot košas, krāsotas joslas ap kokiem.

 

E5 Pieredzes apmaiņa un informatīvie pasākumi
Tiek īstenota

Projekta laikā notiks vairāki informatīvie un pieredzes apmaiņas pasākumi un tiks organizēta aktīva sadarbība ar citiem LIFE projektiem. Aktivitātes ietvaros rīkos projekta atklāšanas pasākumu, starptautisku konferenci par dabas aizsardzību militārajās teritorijās, vairākas pieredzes apmaiņas vizītes ārzemēs, kā arī tiks uzņemtas ārvalstu delegācijas, lai iepazītos ar aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" paveiktajiem dabas apsaimniekošanas darbiem, un organizēs projekta noslēguma konferenci.

E6 Atvērto durvju diena
Tiek īstenota

Lai informētu sabiedrību par dabas vērtībām un to aizsardzību projekta teritorijā, katru gadu tiks organizēta "Ādažu" militārā poligona Vides diena, pavisam četri pasākumi. Katrs pasākums tiks veltīts citai aizsargājamai sugai vai biotopam. Vides dienas laikā notiks gan prezentācijas, gan ekskursija dabā, dalībnieki saņems informatīvos materiālus par Vides dienas tēmu, teritoriju un projektu, kā arī suvenīrus. Plānots, ka katru gadu pasākumā piedalīsies 100 dalībnieku. Vides dienai tiks nodrošināts plašs atspoguļojums vietējos un nacionālajos medijos.

E7 Militārā personāla apmācība
Tiek īstenota

Lai veicinātu militāro mācību plānošanu saskaņā ar teritorijas dabas aizsardzības prasībām, notiks Nacionālo bruņoto spēku karavīru apmācība. Karavīri, kas atbildīgi par militāro mācību plānošanu Ādažu poligonā, saņems informāciju par "Ādažu" dabas vērtībām un to saglabāšanu, kā arī ieteikumus dabai draudzīgām militārajām mācībām. Sanāksmes tiks organizētas divas reizes gadā un katrā no tām piedalīsies vismaz seši dalībnieki.

E8 Tiešsaistes kameras Coracias garrulus novērošanai uzstādīšana
Tiek īstenota

Lai veicinātu sabiedrības atbalstu dabas aizsardzībai, Latvijas Ornitoloģijas biedrība veiks kameras uzstādīšanu apdzīvotā zaļās vārnas būrī un projekta mājas lapā nodrošinās tiešraides transāciju no zaļās vārnas ligzdas. Zaļā vārna ir vizuāli izteiksmīga putnu suga, kas ir kritiski apdraudēta Eiropā un Latvijā sastopama ļoti nelielā skaitā. 

E9 Divu izglītojošu filmu uzņemšana
Pabeigta

Aktivitātes ietvaros tiks sagatavotas divas filmas:

- filma par aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas vērtībām, 15 minūtes gara, latviešu valodā, ar subtitriem angļu valodā. Filma stāstīs par virsāju, tajā sastopamām putnu sugām - zaļo vārnu, stepes čipsti, rubeni, virsāja veidošanās vēsturi un apsaimniekošanas metodēm. Filmas auditorija – teritorijas apsaimniekotāji, skolas, dabas aizsardzības un militārā sektora organizācijas Latvijā un ārvalstīs. Filma tiks izplatīta elektroniskos datu nesējos (600 kopijas) un ievietota projekta mājas lapā;

- filma par vides aizsardzības prasībām Ādažu militārajā poligonā, 20 minūtes gara, latviešu valodā, ar subtitriem angļu valodā. Filma ietvers vismaz piecus sižetus par draudiem videi militāro mācību laikā un kā rīkoties šajās situācijās. Filmas auditorija – karavīri. Filma tiks izplatīta elektroniskos datu nesējos (200 kopijas) un ievietota projekta mājas lapā

E10 Drukāto informatīvo materiālu izdošana
Pabeigta

Tiks sagatavoti vairāki informatīvie materiāli: buklets par projekta teritoriju, bukleti, kas veltīti Vides dienas tēmai (pavisam četri), ūdensnecaurlaidīgas kakla somiņas karavīriem, projekta noslēgumā - brošūra/tūrisma ceļvedis par aizsargājamo ainavu apovidus "Ādaži' apmeklēšanas iespējām. 

E11 Velo takas izveidošana
Tiek īstenota

Šīs aktivitātes ietvaros tika plānots sadarbībā ar Sējas novada domi aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" perifērijā izveidot 8 km garu velo taku.

Saskaņojot ar EK LIFE programmu, aktivitāte ir mainīta. Velo takas vietā tiks izveidota un Sējas pamatskolā un Ādažu militārājā bāzē eksponēta interaktīva ekspozīcija par aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas vērtībām un to aizsardzību.

E12 Ādažu poligona 3D modeļa atjaunošana
Atcelta

Tiks atjaunots un ar informāciju par dabas vērtībām papildināts Ādažu poligona 3D modelis mērogā 1:1000. Vēsturiski poligona 3D modeļi tika izveidoti pie vairākiem ”kurgāniem” poligona teritorijā. Lielākā daļa no tiem ir iznīcināti un dabā vairs nav saskatāmi. Taču viens no tiem – modelis pie Puskas „kurgāna”, vēl ir saglabājies un iespējams veikt atjaunošanu. Modelis tiks papildināts ar informāciju par nozīmīgākajām teritorijas dabas vērtībām. Objektam ir kultūrvēsturiska nozīme. Dabas vērtību attēlojums modelī palielinās karavīru izpratni par dabu.

E Ekspozīcija
E13 Nespeciālista ziņojums
2018.gadā

Nespeciālista ziņojums tiks izdots īsi pirms projekta beigām. Ziņojums ietvers kopsavilkumu par projekta mērķiem un metodēm, rezultātiem un teritorijas apsaimniekošanas nākotnes plāniem. Tas būs bagātīgi ilustrēts ar fotogrāfijām. Izdevums tiks izplatīts visām iesaistītajām pusēm, vietējām un reģionālajām institūcijām kā arī izdalīts noslēguma konferences dalībniekiem. Ziņojuma elektroniskā versija tiks publicēta projekta mājas lapā.

E14 Vietējās sabiedrības izglītošana
Tiek īstenota

Lai veidotu sabiedrības vides apziņu, izpratni par dabas aizsardzības prasībām projekta teritorijā un dabas aizsardzības nozīmi kopumā, tiks veikti vairāki izglītojoši pasākumi. Vietējās skolās notiks vismaz sešas lekcijas un tiks organizētas vismaz četras skolēnu ekskursijas uz aizsargājamo ainavu apvidu "Ādaži". Tiks organizētas vismaz četras sanāksmes biškopjiem, kas izvieto bišu stropus projekta teritorijā. Tiks sagatavota informācija publicēšanai vietējos medijos, raksti būs veltīti ar projektu saistītiem dabas aizsardzības jautājumiem. Ziņas par projektu tiks sagatavotas un pārraidītas Nacionālo bruņoto spēku medija lapā, kā arī publicētas žurnālā "Tēvijas sargs".