E1 Mājas lapa
Tiek īstenota

Lai informētu sabiedrību par dabas atjaunošanas darbiem un citām aktivitātēm LIFE+ projekta ietvaros, ir izveidota un uzturēta projekta mājaslapa. Tā sniedz informāciju par projekta mērķiem, aktivitātēm, jaunumiem un pasākumiem, sasniegtajiem rezultātiem. Lapā ir izvietotas arī projekta publikācijas, foto, video un audio galerijas.

2016, 2017. gadā projekta mājaslapā nodrošināta translācija no tiešsaistes kameras, kas uzstādīta zaļās vārnas ligzdā. Translācija no zaļās vārnas ligzdas paredzēta arī 2018. gadā.

E2 Informācijas zīmju uzstādīšana
Pabeigta

Projekta teritorijā tika uzstādītas 40 informācijas zīmes, kas informē par projektu un finansētājiem. 20 zīmes ir izvietotas pastāvīgi; 20 – uz aktivitāšu norises laiku tiek uzstādītas vietās, kur notiek virsāju, augstā purva un boreālo mežu atjaunošana.

E3 Informācijas stendu uzstādīšana
Pabeigta

Projekta teritorijā tika izvietoti 30 jauni (1,5 x 2 m) un aktualizēta un atjaunota informācija uz 30 jau esošajiem informācijas stendiem. Stendi satur informāciju par aizsargājamo ainavu apvidu „Ādaži”, teritorijas dabas vērtībām, to aizsardzības prasībām un dabas apsaimniekošanas aktivitātēm, teritorijas karti un kontaktinformāciju papildus uzziņai.

E4 Teritorijas robežas iezīmēšana
Pabeigta

Tika iezīmēta aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" robeža aptuveni 50 km garumā. 25x10 cm metāla zīmes ar ozollapas piktogrammu, Natura 2000 logo, un teritorijas nosaukumu tika uzstādītas gar teritorijas robežu katrus 100 m atklātās vietās, kā arī pie visiem ceļiem, takām, grāvjiem, kas šķērso robežu mežā. Vietās, kur aug blīvs mežs, robeža tika papildus marķēta, izmantojot košas, krāsotas joslas ap kokiem.

 

E5 Pieredzes apmaiņa un informatīvie pasākumi
Tiek īstenota

Projekta laikā notikuši vairāki informatīvie un pieredzes apmaiņas pasākumi, un notiek aktīva sadarbība ar citiem LIFE projektiem. Aktivitātes ietvaros tika rīkots projekta atklāšanas pasākums, starptautiskā konferencē par dabas aizsardzību militārajās teritorijās, vairākas pieredzes apmaiņas vizītes ārzemēs, kā arī tiek uzņemtas ārvalstu delegācijas, lai iepazītos ar aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" paveiktajiem dabas apsaimniekošanas darbiem.

E6 Atvērto durvju diena
Tiek īstenota

Lai informētu sabiedrību par dabas vērtībām un to aizsardzību projekta teritorijā, katru gadu tiek organizēta "Ādažu" militārā poligona Vides diena. Katrs pasākums ir veltīts citai aizsargājamai sugai vai biotopam. Vides dienas laikā notiek gan prezentācijas, gan ekskursija dabā, dalībnieki saņem informatīvos materiālus par Vides dienas tēmu, teritoriju un projektu, kā arī suvenīrus. Plānots, ka katru gadu pasākumā piedalīsies 100 dalībnieku. Vides dienai tiks nodrošināts atspoguļojums vietējos un nacionālajos medijos.

E7 Militārā personāla apmācība
Tiek īstenota

Lai veicinātu militāro mācību plānošanu saskaņā ar teritorijas dabas aizsardzības prasībām, notiek Nacionālo bruņoto spēku karavīru apmācība. Karavīri, kas atbildīgi par militāro mācību plānošanu Ādažu poligonā, saņem informāciju par "Ādažu" dabas vērtībām un to saglabāšanu, kā arī ieteikumus dabai draudzīgām militārajām mācībām.

E8 Tiešsaistes kameras Coracias garrulus novērošanai uzstādīšana
Tiek īstenota

Lai veicinātu sabiedrības atbalstu dabas aizsardzībai, Latvijas Ornitoloģijas biedrība uzstāda kameru apdzīvotā zaļās vārnas būrī un projekta mājaslapā tiek nodrošinātas tiešraides translācijas no zaļās vārnas ligzdas. Zaļā vārna ir vizuāli izteiksmīga putnu suga, kas ir kritiski apdraudēta Eiropā un Latvijā sastopama ļoti nelielā skaitā.

E9 Divu izglītojošu filmu uzņemšana
Pabeigta

Projekta laikā tika sagatavotas divas filmas.

Putni ierakumos” (Birds in trenches)

Garums: 16:41

Valoda: latviešu

Subtitri: latviešu, angļu

Filma iepazīstina ar aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” dabas vērtībām – unikālo dabas kompleksu, kas izveidojies, teritorijā ilgstoši veicot militārās mācības – un teritorijas pasaimniekošanu. Filma tiek izplatīta elektroniskajos datu nesējos (600 kopijas), un ir ievietota projekta mājaslapā, kā arī Latvijas armijas “Youtube” kontā.

Videi draudzīgs karavīrs” (Green soldier)

Garums: 27:42

Valoda: latviešu

Subtitri: latviešu, angļu

Rūdītā karavīra Ziedoņa Ločmeļa vadībā filma iepazīstina ar “Ādažu” dabas vērtībām un to aizsardzību, videi draudzīgu ierakumu veidošanu un maskēšanās materiālu vākšanu, pārvietošanos teritorijā, rīcību noplūdes un ķīmiskās avārijas gadījumā, atkritumu šķirošanu, elektroenerģijas un ūdens resursu taupīšanu ikdienā.

Filma paredzēta karavīriem, kas uzturas un piedalās militārajās mācībās Ādažu poligonā.

Filma tiek izplatīta elektroniskajos datu nesējos (200 kopijas), un ir ievietota projekta mājaslapā, kā arī Latvijas armijas “Youtube” kontā.

E10 Drukāto informatīvo materiālu izdošana
Pabeigta

Projekta laikā ir sagatavoti vairāki informatīvie materiāli:

http://putniadazos.lv/lv/aktivitates-un-rezultati/dokumenti-un-publikacijas;

E11 Velo takas izveidošana
Atcelta

Šīs aktivitātes ietvaros tika plānots sadarbībā ar Sējas novada domi aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" perifērijā izveidot 8 km garu velo taku.

Saskaņojot ar EK LIFE programmu, aktivitāte ir mainīta. Velo takas vietā tiks izveidota un Sējas pamatskolā un Ādažu militārājā bāzē eksponēta interaktīva ekspozīcija par aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas vērtībām un to aizsardzību.

E12 Ādažu poligona 3D modeļa atjaunošana
Atcelta

Tika plānots atjaunot un ar informāciju par dabas vērtībām papildināt Ādažu poligona 3D modelis mērogā 1:1000. Vēsturiski poligona 3D modeļi tika izveidoti pie vairākiem ”kurgāniem” poligona teritorijā. Lielākā daļa no tiem ir iznīcināti un dabā vairs nav saskatāmi. Taču viens no tiem – modelis pie Puskas „kurgāna”, vēl ir saglabājies un iespējams veikt atjaunošanu. Modelis tiks papildināts ar informāciju par nozīmīgākajām teritorijas dabas vērtībām. Objektam ir kultūrvēsturiska nozīme. Dabas vērtību attēlojums modelī palielinās karavīru izpratni par dabu.

Darbība atcelata un saskaņojot ar EK LIFE programmu, aktivitāte ir mainīta. 3D modeļa vietā Sējas pamatskolā un Ādažu militārājā bāzē tiks eksponēta interaktīva ekspozīcija par aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas vērtībām un to aizsardzību.

E Ekspozīcija
Pabeigta

Sējas pamatskolā un Ādažu militārajā bāzē ir uzstādītas vides izglītības ekspozīcijas, kas veltītas unikālajām aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” dabas kompleksam, kas vairāk nekā 80% apmērā pārklājas ar Ādažu poligonu. Ekspozīcijas turpinās izglītot karavīrus un vietējo sabiedrību arī pēc projekta beigām. Ekspozīciju autori ir dizaineri Alise un Jānis Ķīnasti sadarbībā ar SIA "Decor print". Ekspozīcija ir daļa no ES LIFE+ projekta “Putni Ādažos” komunikācijas pasākumiem, kuru mērķis ir atraktīvā veidā uzrunāt vietējo sabiedrību un Ādažu poligona tiešos lietotājus – karavīrus.  Savukārt projekta mājaslapā ikviens interesents var iepazīties ar plašu informāciju par Ādažu poligona dabas vērtībām un iziet 360 grādu foto tūri, kas iepazīties ar Baltijā lielāko virsāju lauku un citām "Ādažu" dabas vērtībām kā arī dabas saglabāšanas pasākumiem, kas īstenoti projekta “Putni Ādažos” laikā. 

 

E13 Nespeciālista ziņojums
2018.gadā

Nespeciālista ziņojums tiks izdots īsi pirms projekta beigām. Ziņojums ietvers kopsavilkumu par projekta mērķiem un metodēm, rezultātiem un teritorijas apsaimniekošanas nākotnes plāniem. Tas būs bagātīgi ilustrēts ar fotogrāfijām. Izdevums tiks izplatīts visām iesaistītajām pusēm, vietējām un reģionālajām institūcijām kā arī izdalīts noslēguma konferences dalībniekiem. Ziņojuma elektroniskā versija tiks publicēta projekta mājas lapā.

E14 Vietējās sabiedrības izglītošana
Tiek īstenota

Lai veidotu sabiedrības vides apziņu, izpratni par dabas aizsardzības prasībām projekta teritorijā un dabas aizsardzības nozīmi kopumā, tiek veikti vairāki izglītojoši pasākumi.

  • Vietējās skolās notikušas lekcijas un tiek organizētas skolēnu ekskursijas uz aizsargājamo ainavu apvidu "Ādaži".
  • Tiek organizētas sanāksmes biškopjiem, kas izvieto bišu stropus projekta teritorijā.

Ir sagatavota informācija publicēšanai vietējos medijos, raksti veltīti ar projektu saistītiem dabas aizsardzības jautājumiem. Ziņas par projektu ir sagatavotas un pārraidītas Nacionālo bruņoto spēku medija lapā, kā arī publicētas žurnālā "Tēvijas sargs".